โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มความแข็งแรงให้ใยกล้วยด้วยสารแทนนินจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาภัทร อินทบุญ

  • ประทานพร อนุโรจน์

  • ประพิมพร ขาวผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลวรา เต็มรัตน์

  • พงษ์ศักดิ์ เหล่าเจริญสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • สารแทนนิน

  • ใยกล้วย ความแข็งแรง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารแทนนินจากพืช เพื่อศึกษาวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเส้นใยกล้วย เพื่อศึกษาผลของสารแทนนินต่อความแข็งแรงของเส้นใยกล้วย จากการศึกษาพบว่า ใบขี้เหล็ก ใบฝรั่ง ใบพลู เปลือกมังคุด และเปลือกลำต้นมะม่วงหินพานต์เป็นพืชที่มีสารแทนนินอยู่มากและสามารถสกัดนำมาใช้ย้อมเส้นใยกล้วยได้ การทดสอบความแข็งแรง (strength) ของเส้นใยกล้วยทดสอบโดยวิธีการดึง (tensile strength) โดยใช้เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ (Tensile Strength Machine) พบว่าเส้นใยกล้วยที่ย้อมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุด สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้เส้นใยกล้วยได้ดีที่สุด