โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีการแก้การพักตัวทางสรีรวิทยาของเมล็ดหยี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนกพร บุญผลึก

  • ธุวานนท์ ภู่พงษ์

  • อัญมณี วัตนาศรีโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล เพ็ชรอุไร

  • โรสลีนา อาแวหามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เมล็ดหยี การเพาะ

  • เมล็ดหยี สรีรวิทยา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการพักตัวทางสรีรวิทยาของเมล็ดหยี โดยการตัดเมล็ดและนำไปแช่น้ำที่ระยะเวลาต่างกัน ตรวจสอบการงอกด้วยการเพาะเมล็ดแบบ Top of Paper แล้ววิเคราะห์ผลจากเปอร์เซ็นต์ความงอก พบว่า การตัดเมล็ดตรงตำแหน่ง micropyle เป็นการช่วยให้เมล็ดสามารถดูดน้ำเข้าไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตและเจริญเป็นต้นอ่อนปกติได้ เมื่อนำเมล็ดที่ตัดไปแช่น้ำในเวลาที่ต่างกัน พบว่า เมล็ดที่แช่น้ำเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด