โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดเมล็ดลูกเหรียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงหทัย ด้วงทอง

  • สโรชา ไชยพร

  • เจนจิรา หนักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนขนุน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกเหรียงเครื่องตัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องตัดเมล็ดลูกเหรียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องตัดลูกเหรียงที่มีประสิทธิภาพ โดยนำโครงโต๊ะ แผ่นเหล็ก เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ติดตั้งกรรไกรตัดเล็บเพื่อทำหน้าที่ตัดหัวเมล็ดลูกเหรียง เมื่อออกแรงดึงคันถีบที่เชื่อมต่ออยู่กับสปริงและกรรไกรตัดเล็บ ทำให้กรรไกรตัดเล็บทำงานสามารถตัดหัวลูกเมล็ดลูกเหรียงได้ เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถตัดเมล็ดลูกเหรียงได้เร็วกว่าการตัดด้วยมือจำนวน 11 เมล็ดในเวลาเท่ากันคือ 5 นาที ผลจากการนำเมล็ดลูกเหรียงที่ตัดด้วยเครื่องไปเพาะเป็นเวลา 3 วัน พบว่ามีอัตราการงอก 97.50% และรากที่งอกมีความยาวใกล้เคียงกัน สำหรับการตัดด้วยมือมีอัตราการงอก 94.20% และรากที่งอกมีความยาวไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเครื่องจะตัดเข้าไปถึง เอ็มบริโอของเมล็ดลูกเหรียงได้ไม่เท่ากัน