โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราลักษณ์ คงศรีทอง

  • วัชพร แก้วรักษ์

  • อลิษา สงจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนขนุน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องบดสาคู การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องบดสายคู ได้นำเหล็มาทำเป็นโครงสร้างของเครื่องบดติดตั้งมอเตอร์เพื่อส่งกำลังไปยังมูเล่ที่มีสายพานเชื่อมต่อกับแกนหมุนที่พันด้วยโซ่เลื่อยยนต์ให้เกิดการหมุนเพื่อทำหน้าที่ในการบดสาคู ทำฝาปิดแท่งสาคูที่ใช้กลไกเท้าเหนียบเพื่อความปลอดภัย เมื่อนำไปใช้บดต้นสาคู 5, 10 และ 15 นาที สามารถบดได้มวลเฉลี่ย 13.54 , 25.74 และ 35.18 กิโลกรัมเมื่อใช้เครื่องบดที่ใช้ตะปูคอนกรีตเป็นตัวบด บดได้มวลเฉลี่ย 10.57, 20.01 และ 31.05 กิโลกรัมตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบความต่างระหว่างเครื่องบดทั้งสองแบบได้มวลเฉลี่ยต่างกัน 2.97, 5.73 และ 4.13 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.93, 22.26 และ 11.73 ตามลำดับ ดังนั้นเครื่องบดต้นสาคูประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้โซ่เลื่อยยนต์เป็นตัวบดมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เนื่องจากบดต้นสาคู ได้ปริมาณมากกว่าเครื่องบดที่ใช้ตะปูคอนกรีตเป็นตัวบด เมื่อใช้กำลังของมอเตอร์ 746 วัตต์เท่ากัน และได้มีกี่ป้องกันอันตรายที่เกิดจากโซ่เลื่อยยนต์บาดมือ