โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคู ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุณฑีรา แก้วประสิทธิ์

  • นูรฟิฎรดาว มั่นใจเกษตร

  • โชติกา นันทวิสุทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศึกษาเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ทำการทดลองทั้งหมด 4 ขั้นตอนตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบความชื้นที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของแมลงหวังและการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูจากการทดลองพบว่า สิ่งแวดล้อมที่จัดการคลุมด้วยกระสอบป่านชุบน้ำ มีความชื้นสัมพันธ์ 80% เหมาะสมต่อการวางไข่ของแมลงหวังและเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสมต่อระยะเวลาการวางไข่ของแมลงหวัง และเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคู จากการทดลองพบว่าให้น้ำ 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำ ค่า pH อุณภูมิ เหมาะสมต่อการวางไข่ของแมลงหวัง และการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อระยะเวลาการวางไข่ของแมลงหวังและการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูพบว่า สาคูผสมกากมะพร้าวเหมาะสมต่อการวางไข่ของแมลงหวัง และเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคูดีที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบสารอาหารในหนอนด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารต่างชนิดพบว่า หนอนด้วงสาคูที่เลี้ยงในสาคู และสาคูผสมกากมะพร้าว มีสารอาหารประเภท โปรตีน และไขมันมากกว่า หนอนด้วงสาคูที่เลี้ยงในสาคูอย่างเดียว