โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อวงจรชีวิตและประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่าลายหยัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนิชา รักมิตร

  • อรทัย แก้วคำ

  • อรวีร์ ชีวาจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด้วงเต่าลายหยัก

  • น้ำหมักชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อวงจรชีวิตและประสิทธิภาพการห้ำของด้วยเต่าลายหยัก จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อด้วงเต่าตัวห้ำซึ่งเป็นแมลงที่มีประโยชน์ โดยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ พืชที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่า น้ำหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่วแต่มีผลกระทบต่อด้วงเต่าลายหยักแต่ระยะเพียงเล็กน้อย จึงสามารถนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการนกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่วได้ และจากการศึกษาน้ำหมักชีวภาพจากพืช 3 ชนิดคือ น้ำหมักชีวภาพจากสะเดา บอระเพ็ดและฟ้าทะลายโจร พบว่าน้ำหมักชีวภาพมีประสิทธิภพในการกำจัดเพลี้ยตัวอ่อนถั่วได้ดีแต่มีผลกระทบต่อด้วงเต่าลายหยักเพียงเล็กน้อยและน้ำหมักชีวภาพจากพืชทั้ง 3 ชนิดให้ผลแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำแนวทางที่ได้ไปแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีเป็นการลดใช้สารเคมี และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อแนะนำเกษตรกรแล้ว คณะผู้จัดทำยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดสู่กลุ่มแม่บ้านที่ปลูกผักสวนครัวรับประทานเองเป็นการช่วยเหลือแม่บ้านให้ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ มีความปลอดภัยจากการงดใช้สารเคมี และที่สำคัญยังเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ศัตรูธรรมชาติมีมากขึ้นจนสามารถควบคุมศัตรูพืชได้