โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีต่อการดูดซับสารตะกั่วในสารละลายเลด (||)ไนเตรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลนิภา ฉุยโรจนธรรม

  • ชุติมา มณีพรหม

  • อภิสรา คงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารตะกั่ว

  • สารละลายเคมี

  • ใบสาบเสือการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “ผลของสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีผลต่อการดูดซับสารตะกั่วในสารละลายเลด(||)ไนเตรด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เกิดจากการทำปฎิกิริยาระหว่างสารละลายโพแตสเซียมไอโอไดด์กับสารละลายเลด(||)ไนเตรด เพื่อศึกษาสารสกัดจากใบพืชที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่ว เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่ว เพื่อศึกษาสารสกัดจากใบสาบเสืออ่อน และใบสาบเสือแก่ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่ว และเพื่อศึกษาระยะเวลาในการดูดซับสารตะกั่วด้วยสารสกัดจากใบสาบเสือแก่ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่ว จากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบสาบเสือแก่ปริมาณ 15 กรัม และใช้เวลาในการดูดซับสารตะกั่ว 15 นาที สามารถดูดซับสารละลานเลด (||) ไนเตรดเข้มข้น 0.5 mol/l ที่ทำปริฏิกิริยากับสารละลายโพแตสเซียมไอโอไดด์เข้มข้น 1 mol/l แล้วเกิดปริมาณน้อยที่สุด