โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านแท่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซัซวานี มัธยสุนทร

  • อาตีก๊ะห์ ดอเลาะ

  • เพ็ญนภา คงรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านอัดแท่ง

  • สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ถ่านอัดแท่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อศึกษาชนิดของตัวประสานที่ใช้ทำถ่านจากแกนข้าวโพด เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างผงถ่านจากแกนข้าวโพด เพื่ออัตราส่วนระหว่างผงถ่านจากแกนข้าวโพดและแป้งมันที่ใช้ในการทำถ่านจากวัสดุเหลือใช้ต่อปริมาณตัวประสาน เพื่อเปรียบเทียบรูปทรงและรูกลวงตรงกลางของถ่านมีผลต่อความร้อนและลักษณะทางกายภาพของถ่านจากแกนข้าวโพด และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ถ่านอัดแท่งอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม