โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของต้นพยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระศักดิ์ พรมรัตน์

  • ธนา ติ้งประสม

  • อภิสรา ธีระวาทิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไม้พยุงเป็นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะมีการลักลอบตัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการนิยมในการใช้ไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนอย่างมาก ลักษณะเนื้อไม้มีสีแดงสดสวยสะดุดตา ยิ่งเปียกน้ำยิ่งสวย พยุงเป็นไม้เนื้อแข็งตระกูลเดียวกับไม้แดง ไม้ประดู่ ถือว่าเหลือเฉพาะในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก เพราะประเทศลาวและประเทศกัมพูชาที่เคยมีก็หมดไปแล้ว คณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พยุง จึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “ปัจจัยการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของต้นพยุง” โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่1 ศึกษาปัจจัยการงอกของเมล็ดพยุง โดยการคัดเลือกเมล็ดพยุง ที่มีความสมบูรณ์และเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ พบว่าเมล็ดที่สมบูรณ์มีอัตราการงอก ร้อยละ 74 ส่วนเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีการงอกเลย ตอนที่2 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นพยุง หลังจากงอกจากเมล็ดเป็นเวลา 14 วัน โดยเปรียบเทียบดินที่ใช้เพาะในระยะเวลาที่เท่ากัน 7 วัน พบว่าดินร่วนมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าดินเหนียว และดินร่วนปนทราย