โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาทุ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติกาญจน์ ความหมั่น

  • ญาณิกา รานอก

  • รามมินทร์ อามาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุ่น การทดลอง

  • น้ำมัน การดูดซับ

  • พืช เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาทุ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยพืช จากเส้นใยพืช 5 ชนิด ได้แก่ ดอกไผ่ กากหมาก กาบกล้วย แกลบ และขี้เลื่อย โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาการดูดซับน้ำมันของเส้นใยพืช พบว่า พืชที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุดจากมากไปน้อย 3 ลำดับ คือ ดอกไผ่ กาบกล้วย และแกลบ ตอนที่ 2 ศึกษาการดูดซับน้ำและน้ำมันของเส้นใยพืช พบว่า กาบกล้วยและดอกไผ่ มีการดูดซับน้ำมันได้ดี ดูดซับน้ำได้น้อย แต่มีน้ำหนักมาก และ ตอนที่ 3 ศึกษาการลอยตัวของทุ่น พบว่า การลอยตัวของทุ่นจากดอกไผ่และกาบหมากไม้แตกต่างกันคือการลอยน้ำได้ดี เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นสามารถลอยได้ ลักษณะของเส้นใยทุ่นจากดอกไผ่มีการคงรูปร่างและการดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าทุ่นจากกาบหมาก