โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมจากพลังงานลูกตุ้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญวรัตน์ ปานเนียน

  • พิชญธิดา แก้วรัตน์

  • สุภาพร จูงใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พัดลมจากพลังงานลูกตุ้ม การผลิต

  • ลดการใช้พลังงาน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงนี้มีเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์พลังงานทางเลือกได้แก่พัลมพลังงานลูกตุ้ม ที่ช่วยให้มีลม อากาสได้เคลื่อนไหว ผ่อนคลายความร้อน โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน โดยนำเฟืองขนาดใหญ่ที่มีฟันจำนวน 30 ซี่ คล้องโซ่ผ่านไปยังเฟืองขนาดเล็กที่มีจำนวนฟัน 18 ซี่ ให้เฟืองหมุนกับแกนเพลาขนาด 6 หุ่น มาวางต่อกันเป็นชุดๆ เริ่มต้นจากเฟืองใหญ่คล้องโซ่ผ่านไปยังเฟืองเล็กชุดที่ 1 จากชุดที่ 1 ต่อไปเรื่อยๆจนครบ 5 ชุด ให้แกนเพลาจากเฟืองขนาดเล็กชุดที่ 5 ต่อกับใบพัดลมจะสามารถทดรอบไปได้ 1.66 x 2.5 x 2.5 x2.66 x 2.66 = 74.00 รอบ เพื่อนำลูกตุ้ม 8.5 กิโลกรัม ผูกกับลวดสลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ขดรอบเข้ากับมูเลย์ ขนาด 7 เซนติเมตร ที่ต่อแกนเพลาของเฟืองขนาดใหย่ชุดแรกซึ่งจากการใช้เบรกประกบของลวดสลิงที่มีความยาว 320 เซนติเมตร ให้เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ ให้ใช้เวลา 10, 15 และ 20 นาที อัตราเร็วของลมที่ได้ 117.84 และ 58.86 รอบ/นาทีตามลำดับ