โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากใบมันปู (Glochidion Perakense Hook.f.) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ ไกรเลิศ

  • พีระพงษ์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสวนการทดลอง

  • ใบมันปู สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสกัดหยาบด้วยน้ำ และเอทานอล 95% จากใบมันปู ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูสวน มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ โดยการใช้สารสกัดที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน สังเกตการณ์งอกภายในระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ทำการวัดความยาวของราก และลำต้นเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต จากการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยน้ำที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 75 ส่งผลให้มะเขือเทศมีอัตราการงอกสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ส่วนมะเขือเปราะภายใน 7 วันไม่พบการงอกของเมล็ดในทุกชุดการทดลอง สำหรับพริกขี้หนูสวนส่งผลต่อการงอกในอัตราที่ต่ำ ส่วนผลต่อมะเขือเปราะพบว่าในชุดควบคุมเมล็ดไม่งอก นอกจากนี้ผลต่อมะเขือเทศพบว่าทุกชุดการทดลองมีอัตราการงอกสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 100.00 ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 25 และ 100 ส่วนผลต่อความยาวรากและลำต้นพบที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 100 ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นจากผลการทดลองจะเห็นว่าสารสกัดจากใบมันปูสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเร่งอัตราการงอกของเมล็ดพืชสวนครัว