โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าภายนอกและภายในที่เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐพร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พื้นที่ ความสัมพันธ์

  • เส้นทแยงมุม

  • โปรแกรม GSP

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าภายในที่เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุมที่รองรับด้าน b ด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปนั้น โดยใช้ความรู้เรื่องเส้นทแยงมุม ตรีโกณมิติ และสามเหลี่ยมคล้าย รวมทั้งการนำโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดโครงงาน เรื่อง การหาความยาวเส้นทแยงมุมที่รองรับด้าน b ด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า