โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังโยกเก็บน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จริณรัตน์ คำผิวพันธ์

  • ดลยา ชูจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ชูแทน

  • พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังโยก

  • น้ำยางพารา การเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้ำยางพารา โดยประดิษฐ์เป็นถังโยกเก็บน้ำยางพาราที่ดัดแปลงจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง หลักการที่ใช้ในการประดิษฐ์ถังโยกเก็บน้ำยางพาราได้แก่ หลักการการทำงานของลูกสูบ (คล้ายกับไซริงค์) แล้วน้ำยางจะถูกดูดเข้ามาภายในลูกสูบ และหลักสมดุลกลคือ ในการสะพายมีแรงกระทำกดลงตรงกลางลำตัวตามแนวดิ่ง ไม่ได้กระทำเฉพาะลำตัวข้างใดข้างหนึ่งเหมือนการหิ้วถัง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง ซึ่งต่างจากการหิ้วถังที่ทำให้เสียสมดุล และกระดูกสันหลังเอียงเมื่อมีปริมาณน้ำยางมากขึ้น ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอีกด้วย เมื่อนำถังโยกเก็บน้ำยางพาราไปทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บน้ำยางในสวนยางที่มีต้นยางจำนวน 315 ต้น โดยเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บแบบเดิมคือใช้ถังและไม้กวาด พบว่าถังโยกเก็บน้ำยางพาราใช้เวลาในการเก็บน้ำยางน้อยกว่าวิธีการเก็บแบบเดิมอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 45.20 นาที ซึ่งเร็วกว่าวิธีเดิมที่ใช้เวลาเฉลี่ยถึง 71.32 นาที ส่วนปริมาณน้ำยางที่เก็บได้จากทั้ง 2 วิธีได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ