โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาน้ำในถุงเมล็ดมะละกอมีผลต่อการเร่งการงอกของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุสรา บุญธรรม

  • ยุพเรศ ขวัญยืน

  • ศิริพร องค์วิเศษไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาพร ขวัญแก้ว

  • แสงเดือน เหมะวิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) 77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เมล็ดพืช การงอก

  • เมล็ดมะละกอ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนำน้ำในถุงเมล็ดมะละกอมาคั้น แล้วนำมาผสมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 แล้วนำเมล็ดผักบุ้ง,เมล็ดผักกาดขาว,เมล็ดพริก,เมล็ดถั่วเหลือง,เมล็ดดอกแพงพวย และเมล็ดดอกต้อยติ่งไปแช่นาน 1,6 และ 12 ชม. โดยเปรียบเทียบกับน้ำกลั่น จากนั้นนำเมล็ดพืชทั้งหมดไปเพาะแล้วนำเมล็ดที่งอกไปหาค่าดัชนีการงอกของเมล็ด พบว่า เมล็ดผักกาดขาว,เมล็ดดอกบานชื่น และเมล็ดดอกแพงพวยที่แช่น้ำในถุงเมล็ดมะละกอกับน้ำกลั่นอัตราส่วน 1:1 นาน 1 ชั่วโมง มีดัชนีการงอกของเมล็ดสูงกว่าน้ำกลั่นและในอัตราส่วนอื่น ๆ หลังจากนั้นนำเอาเมล็ดดอกบานชื่นมาแช่ในน้ำถุงเมล็ดมะละกอ และน้ำในถุงเมล็ดมะละกอกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 3:1,2:1 และ 1:1 นาน 1 ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดไปเพาะ นำมาหาดัชนีการงอกของเมล็ด พบว่าเมล็ดดอกบานชื่นที่แช่ในน้ำในถุงเมล็ดมะละกอและน้ำกลั่นในอัตราส่วน 2:1 มีค่าดัชนีการงอกสูงกว่าในอัตราส่วนอื่น ๆ แสดงว่าน้ำในถุงมะละกอมีผลต่อการงอกของเมล็ดดอกบานชื่น,เมล็ดดอกแพงพวย,เมล็ดผักกาดขาว และเมล็ดผักบุ้ง