โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการฝังไอออนบนผิวดอกสว่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทธี สุรีย์

  • ปัทมา โกมุทบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกสว่าน

  • ไอออน การฝัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อายุการใช้งานของดอกสว่านเจาะแผ่นวงจร มีความสำคัญมากต่อประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากขณะเจาะปลายดอกสว่านจะต้องเสียดสีกับแผ่นวงจรทำให้คมดอกสว่านกร่อนมนขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้รูที่ได้จากการเจาะไม่เรียบ เกิดสันนูนขรุขระจนกระทั่งเจาะไม่ทะลุ และดอกสว่านหัก นั่นคือดอกสว่านหมดอายุการใช้งาน เป็นเหตุ ทำให้ต้องเปลี่ยนดอกสว่านบ่อย ๆ สิ้นเปลืองเวลาและทุนทรัพย์ การเคลือบฝังไอออนเป็นกระบวนการปรับปรุงอนุภาคบริเวณผิวโลหะ โดยใช้เครื่องยิงไอออนเคลือบฝังไอออนเข้าไปในผิวโลหะของดอกสว่าน เกิดการเรียงตัวของอนุภาคโลหะที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบอายุการใช้งานซึ่งวัดได้จากจำนวนรูที่ดอกสว่านเจาะได้ บนแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดแข็ง ปรากฏว่าดอกสว่านที่ได้รับการเคลือบฝังด้วยไอออนไนโตรเจนพลังงาน 150 keV จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าดอกสว่านที่ไม่ได้รับการฝังไอออนประมาณ 8 เท่า แต่เมื่อสังเกตผิวของดอกสว่านจากกล้องจุลทรรศน์ พบว่ารัศมีความโค้งของสันดอกสว่านหลังจากที่ได้รับการฝังไอออนจะมีค่ามากกว่าก่อนทำการเคลือบฝังและเมื่อนำมาเจาะรูบนแผ่นวงจรไฟฟ้าปรากฏว่ามีอัตราการกร่อนมนมากกว่าดอกสว่านแบบธรรมดา ทั้งยังทำให้รูที่เจาะได้มีขอบรูที่กว้างและขรุขระกว่าอีกด้วย