โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากใบสาบแมว ใบสายหยุด และใบกระดังงาไทยต่อการกำจัดยุงก้นปล่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

  • พงศ์พัฒน์ โตตระกูล

  • สิวิกา สุริยะมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงก้นปล่อง การกำจัด

  • ใบกระดังงาไทย สารสกัด

  • ใบสาบแมว สารสกัด

  • ใบสายหยุด สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาทดลองสารสกัดจากใบพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบสาบแมว,ใบกระดังงาไทย และใบสายหยุด ในการฆ่าลูกน้ำยุงก้นปล่อง ศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการฆ่าลูกน้ำยุงก้นปล่อง การวางไข่ของยุงก้นปล่อง รวมทั้งการหาอายุการใช้งานของสารสกัดจากใบสาบแมวซึ่งเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาต่างกัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลกระทบจากใบสาบแมวต่อสัตว์น้ำ จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบสาบแมวมีฤทธิ์ฆ่ายุงก้นปล่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้นำใบสาบแมวมาทดลองต่อ โดยหาอายุการใช้งานของสารสกัดดังกล่าว พบว่าเมื่อนำสารสกัดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาต่างกัน อายุของสารสกัดที่เหมาะสมคือ เก็บไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ลูกน้ำยุงก้นปล่องมีอัตราการตายถึงร้อยละ 17 สำหรับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการป้องกันการวางไข่ของยุงก้นปล่องคือ ชุดทดลองที่มีสารสกัดความเข้มข้น 1.6 กรัมน้ำหนักแห้ง/ปริมาตร 1 ลิตร ในการหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการไล่ยุงก้นปล่องพบว่า ชุดทดลองที่มียุงก้นปล่องมาเกาะน้อยที่สุดคือชุดทดลองที่มีสารสกัดจากใบสาบแมวความเข้มข้น 6.25 กรัมน้ำหนักแห้ง/ปริมาตร 1 ลิตร สารสกัดจากใบสาบแมวมีอายุการใช้งานในการไล่ยุงได้มากกว่า 12 ชั่วโมงสำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าสารสกัดจากใบสาบแมวไม่มีผลต่อปลาหางนกยูงที่นำมาทดลอง