โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางเพาะชำย่อยสลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทนา ชื่นใจทับ

  • นันทกา รอดพูล

  • ศิริพร สาริบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p66

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องกระถางเพาะชำย่อยสลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยการนำวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติรวมทั้งขยะ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษหญ้า เศษใบไม้แห้ง มาทำกระถางเพาะชำต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดินต่อไปได้ จากการทดลองพบว่า กระถางเพาะชำที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์จะมีระยะเวลาของการเปื่อยยุ่ยช้าที่สุด ในขณะที่กระถางเพาะชำที่ทำจากหนังสือพิมพ์ผสมกับกากมะพร้าวจะเปื่อยยุ่ยเร็วที่สุด ส่วนการใส่ปุ๋ยลงในดินต้นไม้จะเจริญได้ดีในช่วงแรก แต่การใส่ปุ๋ยผสมลงในเนื้อกระถางต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และการเพาะชำต้นไม้ในกระถางเพาะชำที่ทำขึ้นต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเพาะชำในภาชนะอื่น เนื่องจากเมื่อกระถางย่อยสลายต้นไม้จะได้ปุ๋ยจากการย่อยสลายมาใช้