โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรพงษ์ วชิรพันธุ์

  • วชิระ หล่อประดิษฐ์

  • อนุพงศ์ มีลอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรภรณ์ เตโช

  • พวงเพ็ญ พรประเสริฐผล

  • วิโรจน์ หล่อประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลพิเศษ ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน การใช้

  • แบบจำลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต269/2539 แบบจำลองการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อทดแทนจากแหล่งอื่น ๆ โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้สร้างเป็นแบบจำลองแทนเขื่อนที่ปิดปากอ่าวโดยเว้นช่องใต้เขื่อนไว้ให้น้ำไหลผ่านเข้าออกได้ในขณะน้ำขึ้นน้ำลง จากการทดลองใส่น้ำในแบบจำลองด้านทะเล ซึ่งเป็นการแสดงสมมุติน้ำขึ้นน้ำจะไหลผ่านกังหันเพื่อไปหมุนไดนาโมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จะสังเกตจากการเบนของเข็มแอมมิเตอร์ ซึ่งใช้อธิบายปรากฏการณ์จริงขณะน้ำขึ้น น้ำจากทะเลจะไหลผ่านเขื่อนเข้าสู่อ่าว ต่อจากนั้นปล่อยน้ำด้านทะเลให้ลดระดับลงเพื่อแสดงถึงเวลาน้ำลง น้ำในอ่าวมีระดับสูงกว่าทะเลทำให้น้ำในอ่าวไหลกลับลงสู่ทะเล โดยลอดใต้เขื่อนผ่านกังหันไปหมุนไดนาโมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง และจากผลการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความต่างระดับของน้ำทางด้านอ่าวกับทะเล กล่าวคือ การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยวิธีนี้จะใช้ได้ดีเมื่อระดับน้ำขึ้นกับระดับลงมีความแตกต่างกันมาก หลังจากทดลองทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองที่ทำขึ้นแล้ว ได้นำแบบจำลองชุดนี้ให้อาจารย์ใช้อธิบายให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมอธิบายตามเนื้อหาสาระในหนังสือแบบเรียนและจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสอน ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.50 กลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 15.00