โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องSOLAR ENERG กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ วงศ์ลังกา

  • ณัฐสิทธิ์ ทองคำฟู

  • วรรณยุทธ สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 การเกษตร ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเจริญเติบโตของพืช ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  • พลังงานแสงอาทิตย์ กระตุ้นพืชให้เติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จำนวนประชากรบนโลกมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ย่อมก่อให้เกิดความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตเพิ่มตามไปด้วย ผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่สามารถผลิตได้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลน ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้ศึกษาทดลองหาวิธีเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้พืชโตเร็ว เช่น ผักกาดกวางตุ้ง เป็นตัวอย่างพืชสำหรับทดลอง ในการทดลองนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกมากระตุ้น อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองนี้คือ ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N 3055 A ซึ่งนำมาดัดแปลงเป็น Solar cell แบบประหยัดได้ วิธีดัดแปลงทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N 3055 A ให้เป็น Solar Cell ทำได้โดยเลื่อยฝาครอบที่ปิดด้านหน้าออก บัดกรีต่อสายไฟโดยใช้สายเงินที่ขาทั้งสองข้างแล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพโดยวางกลางแดด ประมาณ 5 วินาทีแผงรับแสงอาทิตย์ที่ติดอยู่กับตัวทรานซิสเตอร์จะเริ่มทำงาน ใช้ Multimeter วัดความต่างศักย์ได้ประมาณ 0.35 โวลต์กระแสไฟฟ้าประมาณ 10 ไมโครแอมแปร์ แล้วแต่ความเข้มของแสงแดด เมื่อปลูกผักกาดกวางตุ้งได้ประมาณ 20-25 วัน เลือกต้นที่แข็งแรง สมบูรณ์และมีขนาดเท่า ๆ กันมา 25 ต้น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 ต้น แล้วทดลองดังนี้ กลุ่มที่ 1 ไม่มีการกระตุ้น เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ใช้ solar cell 1 อัน กระตุ้นวันเว้นวัน กลุ่มที่ 3 ใช้ Solar cell 1 อัน กระตุ้นทุกวัน กลุ่มที่ 4 ใช้ Solar cell 2 อันต่ออนุกรม กระตุ้นวันเว้นวัน กลุ่มที่ 5 ใช้ Solar cell 2 อันต่ออนุกรม กระตุ้นทุกวัน วิธีกระตุ้นทำได้โดยเสียบปลายขั้วทั้งสองของ Solar cell ที่โคนใบของต้นผักกาดกวางตุ้ง ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบ Solar cell ให้ยกชูขึ้นรับแสงแดด เมื่อต้องการกระตุ้นให้เปิดฝาครอบออก เมื่อไม่ต้องการกระตุ้นให้ปิดฝาครอบ สังเกตจากการเจริญเติบโตโดยการวัดส่วนสูงและนับจำนวนใบทุก ๆ 3 วันหลังจากเริ่มกระตุ้น ใช้เวลากระตุ้นทั้งหมด 15 วัน และโครงงานนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 42 วัน จากการทดลองทำให้ทราบว่า พลังงานไฟฟ้าช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นผักกาดกวางตุ้งได้ และจะกระตุ้นได้ดีเมื่อใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ทราบวิธีเร่งการเจริญเติบโตของพืชวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง ปรับปรุงใช้กับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้อันจะทำให้ปัญหาการขาดแคลนพืชผักสำหรับการบริโภคลดน้อยลง