โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวกะเพราพิชิตแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัญญา สุวัฒนวนิช

  • วันรพี นันทวศิน

  • สุชาดา รักศิริพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือdทั่วไป

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะเพรา

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการล่อแมลงวัน โดยการใช้สารละลายจากส่วนต่าง ๆ และอัตราส่วนของสารละลายของต้นกะเพราพบว่าต้นกะเพราแดงสามารถล่อแมลงวันได้ดี จากนั้นได้นำส่วนต่าง ๆ ของต้นกะเพราแดงมาทดลอง พบว่าส่วนที่เป็นเมล็ดสามารถที่จะล่อแมลงวันได้ดีกว่าส่วนอื่น ๆ และได้ศึกษาอัตราส่วนของสารละลายเมล็ดกะเพราแดงที่ผสมในการดักแมลงวันพบว่า ปริมาณของสารละลายยิ่งมาก ยิ่งสามารถล่อแมลงวันได้ดี และฮอร์โมนล่อแมลงวันที่มีผสมอยู่ในกาวดักอยู่แล้วก็มีผลต่อการล่อแมลงวันเช่นเดียวกัน