โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาถ่ายพยาธิไก่จากเมล็ดหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญา จาอ้าย

  • รัตนา เงินแก้ว

  • สิรินทร เตปามูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณี ประวัง

  • วิไลภรณ์ ปั้นทิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พยาธิไก่ กำจัดด้วยเมล็ดหมาก

  • เมล็ดหมาก ยาถ่ายพยาธิไก่

  • ไก่ ยาถ่ายพยาธิ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมากเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ Palmae ส่วนของเมล็ดมีสารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าแมลงและพยาธิ เรียกว่าอัลคาลอยด์ (alkaloids) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจนำเมล็ดหมากมาทดลองถ่ายพยาธิในไก่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมของเมล็ดหมาก และศึกษาปริมาณของเนื้อมะขามที่ใช้ร่วมกับเมล็ดหมาก การดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหมากและพยาธิที่อยู่ในไก่ รวมทั้งมะขามที่นำมาผสมกับเมล็ดหมาก 2. เตรียมยาถ่ายพยาธิโดยใช้เมล็ดหมาก เนื้อมะขาม เมล็ดหมากกับเนื้อมะขามในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน จำนวน 24 สูตร 3. นำยาถ่ายพยาธิไปทดสอบกับไก่พันธุ์พื้นเมืองที่มีอายุ 3 เดือน โดยใช้ไก่ 5 ตัวต่อสูตรยา 1 สูตร ผลปรากฏว่าเมล็ดหมากนำไปใช้ในการถ่ายพยาธิไก่ได้ และได้ผลกับพยาธิตัวตืด สูตรที่ให้ผลดีคือสูตรที่ 21 ซึ่งใช้เมล็ดหมาก 3 กรัมกับเนื้อมะขาม 3 กรัม การใช้หมากเพียงอย่างเดียวมีผลต่อการถ่ายพยาธิน้อยกว่าการใช้ร่วมกับเนื้อมะขาม การใช้เนื้อมะขามร่วมกับเมล็ดหมากนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เวลาในการถ่ายพยาธิสั้นลง และยาถ่ายพยาธิไก่จากเมล็ดหมากทุกสูตรไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไก่