โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางพืชยับยั้งเชื้อรา Aspergillus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

  • พรศรี เจริญพานิช

  • ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประทีป ตรีปัญญา

  • วินัย ผลทวีนุกูล

  • ศรีผกา เจริญยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพืช การทดลอง

  • เชื้อรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาหาชนิดและความเข้มข้นของตัวอย่างที่ดีที่สามารถยับยั้งเชื้อราในหอมหัวใหญ่ โดยใช้น้ำยางจากต้นลั่นทม, ต้นแสยก, ต้นชวนชม, ต้นรัก, ต้นโป๊ยเซียน, ต้นมะละกอ มาเปรียบเทียบหาความเข้มข้น 25 %, 50 %, 75 % และ 100 % โดยใช้เวลา 2 วัน ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของน้ำยางที่ให้ผลดีที่สุดในวันแรกคือน้ำยางจากต้นลั่นทม 100 % ต้นแสยก 100 % ต้นหัวหอม 75 % ต้นรัก 25 % ต้นโป๊ยเซียน 75 % ต้นมะละกอ 100 % วันที่ 2 ต้นลั่นทม 75 % ต้นแสยก 100 % ต้นชวนชม 25 % ต้นรัก 50 % ต้นโป๊ยเซียน 100 % ต้นมะละกอ 50 % จากนั้นก็นำเอาน้ำยางที่มีอัตราความเข้มข้นเหมือนกันมาทดลองในกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่ม 25 % 50 % 75 % และ 100 % โดยใช้เวลา 2 วัน ผลการทดลองพบว่า น้ำยางที่มีความเข้มข้น 25 % ในวันแรก คือ ต้นรัก ให้ผลดีที่สุด วันที่ 2 ยางมะละกอให้ผลดีที่สุด ส่วนน้ำยางความเข้มข้น 50 % วันแรกต้นรักให้ผลดีที่สุด วันที่ 2 มะละกอให้ผลดีที่สุด น้ำยางความเข้มข้น 75 % วันแรกโป๊ยเซียนให้ผลดีที่สุด วันที่ 2 โป๊ยเซียนให้ผลดีที่สุด น้ำยางความเข้มข้น 100 % วันแรกต้นแสยกให้ผลดีที่สุด วันที่ 2 โป๊ยเซียนให้ผลดีที่สุด