โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือวัดควันดำระบบแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์

  • ณัฐกาญจน์ วรกิจพูนผล

  • ณัฐกานต์ โพธิ์เงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องมือวัดควันดำ

  • แสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " เครื่องมือวัดควันดำระบบแสง" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดควันดำของเครื่องยนต์ดีเซล โดยทำการทดลอง 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ศึกษาตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ตามปริมาณแสง (LDR) โดยใช้กระจกรมควันดำจากตะเกียงน้ำมันโซล่า เป็นเวลานาน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที ตามลำดับ นำไปยังแสงระหว่างหลอดไฟกับตัวต้านทาน LDR ซึ่งต่ออนุกรมเข้ากับเครื่องมือที่อาศัยหลักการเดียวกับแอมป์มิเตอร์ ผลพบว่า แผ่นกระจกที่รมควัน 5 นาที การเบนของเข็มลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเครื่องมือวัดควันดำ โดยออกแบบเครื่องมือเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดควันผ่านโดยตรง และชนิดใช้กระจกรมควันจากตะเกียงน้ำมันดีเซล ทดลองให้ควันดำผ่านเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 วินาที ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า เครื่องวัดชนิดกระจกรมควันมีการเบนของเข็มสม่ำเสมอกว่าชนิดควันผ่านโดยตรง ตอนที่ 3 ศึกษาการสร้างสเกลให้อ่านค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จากเครื่องมือวัดควันดำมาตรฐาน โดยการใช้กระจกรมควันดำ ทดสอบพบว่า กระจกรมควันดำนาน 5 นาที มีการอ่านค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การเบนของเข็มเหมาะสมที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาการใช้งานเครื่องมือวัดควันดำกับรถยนต์ โดยออกแบบเครื่องมือใช้กระแสไฟฟ้าแบบถ่านไฟฉาย 9 โวลต์ และแบบกระแสไฟ ติดตั้งสเกลค่ามาตรฐานบนเครื่องมือวัดควันดำให้กระทัดรัดแล้วนำไปทดสอบกับรถยนต์กระบะหลายยี่ห้อ และรถสิบล้อฮีโน่ ผลพบว่าเครื่องมือวัดควันดำสามารถใช้การได้ดี