โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

  • มนวิกานต์ ขจรบุญ

  • วิศราพร ถาวระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คาร์บอนไดออกไซด์ การกำจัด

  • ภาวะเรือนกระจก

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเตาเผาขยะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกสู่บรรยากาศ การทดลองแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 การศึกษาเบื้องต้นในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าการเผาขยะใบไม้แห้งจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการเผากระดาษ และสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทำการทดลองโดยต่อหลอดนำก๊าซผ่านไปยังสารละลายดังกล่าว ตอนที่ 2 ศึกษาการออกแบบเผากำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำมาประกอบเสร็จเรียบร้อยจะได้เตาเผาขยะที่มีขนาดกว้าง 30 cm ยาว 30 cm สูง 50.5 cm และตัวเครื่องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกว้าง 24.5 cm ยาว 45 cm สูง 24.5 cm วางบนขาตั้งสูง 50 cm ตอนที่ 3 เป็นการศึกษาชนิดของสารกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ น้ำขี้เถ้า และน้ำ ตอนที่ 4 ศึกษาระยะเวลาในการใช้งานของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยการบันทึกค่า pH ของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์หลังผ่านเครื่องกำจัดก๊าซ ผลจากการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการใช้งานของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ตอนที่ 5 ทำการศึกษาการปรับสภาพของสารละลายหลังการกำจัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ำขี้เถ้า (ซึ่งได้จากขี้เถ้าที่เหลือในเตาเผาขยะผสมกับน้ำกลั่น) ที่ตกตะกอนแล้วหยดใส่น้ำที่เหลือจากทดลอง น้ำที่เกิดขึ้นจะเป็นกลาง จากการศึกษาทดลองพบว่าในการใช้ปริมาณของน้ำขี้เถ้านั้นเกี่ยวข้องกับปริมาณของน้ำด้วย