โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรัดตัวของยางพาราด้วยน้ำเปลือกสับปะรดดอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียาภรณ์ ตันประเสริฐ

  • ปิยรัตน์ สัตตรัตน์ไพจิตร

  • สุธาสินี พรมแดน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์