โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งปฏิกิริยาของไข่เค็มด้วยน้ำส้มสายชู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ ละไม

  • ณัฐพล ชนะพันธ์ภากร

  • ทนงค์ งานภิญโญ

  • สุมณฑา ศรีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ละม้าย กิจอำไพพงษ์

  • สมโชค ณ นคร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดอะซิติก

  • ไข่เค็ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งปฏิกิริยาของการใช้เวลาในการทำไข่เค็มได้น้อยลง วัสดุที่ใช้คือ โหลแก้ว ไข่ นาฬิกา แกลบ ถ่านบด ดินเหนียว วิธีการคือ นำไข่มาพอกดิน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่แช่กรดและไม่แช่กรดอะซิติก แล้วนำไปเรียงไว้ในกล่อง จากนั้นนำมาต้มแล้วหาเวลาและ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำไข่เค็ม ผลการทดลองพบว่า เวลาที่เหมาะสมในการใช้กรดอะซิติกแช่ไข่คือ 30 นาที และการแช่ไข่กับกรดอะซิติกจะทำให้ไข่เค็มเค็มได้เร็วกว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำไข่เค็มคือ 30 องศาเซลเซียส