โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตของผักด้วยผักโขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีย์ พัฒน์สิงหเสนีย์

  • ศันสนีย์ ธีธารัตน์กุล

  • อุไรวรรณ ตรียวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • ผัก การเพิ่มผลผลิต

  • ผักโขม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมี และเร่งผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น โดยต้องลดต้นทุนและเวลาในการดูแลพืช จากการทดลองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการใช้สารสกัดจากผักโขม 20 g ต่อน้ำ 350 cm3 สามารถกระตุ้นให้พืชมีรากมาก ๆ เพื่อจะได้หาอาหารเก่งขึ้น จากนั้นได้หาแนวทางให้พืชมีการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ เช่น ลำต้น, จำนวนใบและขนาดลำต้นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากผักโขมมีคุณสมบัติตามที่ต้องการคือ ทำให้เซลล์ส่วนยอดของพืชยืดตัวขึ้นมากกว่าเดิม ผู้ทำโครงงานได้ทำการทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการกระตุ้นพืชในระยะต่อไป พบว่า ยอดผักโขมในอัตราส่วน 130 g ต่อปริมาณน้ำ 350 cm3 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมากระตุ้นพืชในระยะต่อไปเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยฉีดพ่นสารสกัดจากผักโขมเพียงอย่างเดียว จำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลาหลังปลูก 20 วัน และฉีดพ่นสารสกัดจากผักโขมในปริมาณ 800 cm3 ซึ่งเหมาะสมสำหรับพื้นที่ปลูกขนาด 1.5x3 m และควรฉีดพ่นสารสกัดจากผักโขมในช่วงเช้าหรือเย็น ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่าพืชที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าวถึงร้อยละ 45