โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าจากใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาพร ศรีวงษ์

  • วันทะนี ตะแสนลี

  • เพ็ญนภา ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้า

  • สับปะรด ใบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองนำใบสับปะรดมาทำเป็นเส้นใย โดยใช้น้ำ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำที่มีความเข้มข้นและปริมาณที่แตกต่างกัน นำสารดังกล่าวแต่ละชนิดต้มกับใบสับปะรดที่ทุบและล้างน้ำจนได้เส้นใยสีขาวอมเหลือง ผลการทดลองพบว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 1.0 - 2.5 % ทำให้เส้นเปื่อยยุ่ยฉีกขาดง่าย เหมาะที่จะนำไปผลิตกระดาษเท่านั้น ส่วนสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ปริมาณ 5 gต่อน้ำ 500 cm3 สามารถทำให้ได้เส้นใยคล้ายเส้นด้าย มีความเหนียวมากกว่าความเข้มข้น 10 , 15, 20 และ 25 gต่อน้ำ 500 cm3ตามลำดับ ส่วนเส้นใยที่ต้มด้วยน้ำและฟอกด้วยสารฟอกสีแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ที่ 0.6 g ต่อน้ำ 500 cm3 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เส้นใยที่ได้มีความเหนียว สีขาวนวลคล้ายเส้นไหม สามารถนำมาทำเป็นผืนผ้าได้