โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เค็มเร็วหลากรส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษมาภรณ์ ผาสุข

  • นิอร กรรเจียก

  • ภัทธิรา ศรีอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองอาบ ธีรานนท์

  • อารมณ์ จันทรอมรพร

  • เจริญ อิ่มพันธ์แบน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำไข่เค็มให้มีคุณภาพดี โดยใช้ระยะเวลาน้อยลงและปรับปรุงไข่เค็มให้มีรสชาติแปลกใหม่ออกไป โดยการฉีดสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัวเข้าไปในไข่เป็ดให้มีปริมาตรเท่ากับไข่ขาวที่ถูกดูดออกมา คือ 7 cm3 พบว่าใช้เวลาเพียง 5 วัน ก็ได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพดี เค็มพอดีและสม่ำเสมอ จากนั้นนำไข่เค็มที่ได้มาฉีดด้วยน้ำผักดอง 4 แบบ คือ น้ำขิงดอง ผักกาดดองเค็ม น้ำผักกาดดองหวาน และน้ำกระเทียมดอง ในปริมาณ 7 cm3 พบว่าน้ำขิงดองช่วยให้ไข่เค็มมีคุณภาพดีขึ้น และรสชาติดีกว่าไข่เค็มที่ฉีดด้วยน้ำผักดองอีก 3 ชนิดดังกล่าว และเมื่อฉีดด้วยน้ำขิงดองที่ได้จากการปั่นเนื้อขิงดอง 40 กรัมต่อน้ำขิงดอง 100 cm3 ที่เติมเกลือจนอิ่มตัว ปริมาตร 7 cm3 พบว่าใช้เวลา 5 วันก็ได้ไข่เค็มมีคุณภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น