โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกกล้วยเพิ่มปริมาณดอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตติกาล อินทอง

  • รุ่งทิวา ทานัง

  • วราภรณ์ วงษ์น้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • ไม้ดอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำวัสดุเหลือใช้จากการบริโภคจากครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ เปลือกกล้วย โดยการศึกษาเปลือกกล้วยชนิดต่างๆ เช่น เปลือกกล้วยน้ำว้า เปลือกกล้วยหอม เปลือกกล้วยไข่ โดยนำมาบดผสมกับน้ำเล็กน้อย ทำเป็นปุ๋ยเร่งดอกไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ โดยต้นไม้ที่นำมาใช้ในการทดลองคือ ต้นโป๊ยเซียน กุหลาบ และดอกเฟื่องฟ้า โดยทำการทดลองภายในเวลา 3 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่าเปลือกกล้วยหอมทำให้ไม้ดอกทั้ง 3 ชนิดเพิ่มปริมาณการออกดอกได้มากกว่าเปลือกกล้วยไข่และเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยที่กระถางที่ไม่ได้ใส่เปลือกกล้วยจะมีปริมาณดอกเพิ่มขึ้นน้อยสุด และเมื่อนำเปลือกกล้วยหอมมาใส่ในปริมาณต่างๆกันใช้ทดสอบกับไม้ดอกพบว่า ถ้าเพิ่มปริมาณเปลือกกล้วยหอมให้มากขึ้นจะทำให้ปริมาณการออกดอกเพิ่มขึ้นด้วย ประโยชน์ที่ได้รับคือได้ปุ๋ยเร่งดอกที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากการบริโภคทำให้ลดปริมาณขยะและได้ปุ๋ยราคาถูกเป็นการลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย