โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักจับกุ้งแบบกระบอกไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร ใจเปี้ย

  • พลวัฒน์ บุญเมย

  • วุฒิกรณ์ เก่งกาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การประดิษฐ์

  • กุ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาชนิดของอาหารที่กุ้งชอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับกุ้งของเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องมือที่มีใช้โดยทั่วไป อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ขวดพลาสติก กระบอกไม้ไผ่ขนาด 2 ปล้อง ยางรัดของ ถุงพลาสติก อาหารกุ้งที่ใช้ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา กะปิ ปลาร้า โดยมีวีธีการคือ นำขวดพลาสติกมาตัดบริเวณส่วนบน แล้วนำส่วนปลายของขวดหันกลับเข้าด้านในของขวด เจาะรูเพื่อระบายอากาศ ก็จะได้เครื่องมือดักจับกุ้งแบบทั่วไป การประดิษฐ์เครื่องดักจับกุ้งแบบใช้กระบอกไม้ไผ่มีดังนี้ นำกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาเจาะรู บนและล่างให้มีขนาดเท่ากันแล้วใช้มีดเจาะเพื่อให้เป็นรูบริเวณกลางกระบอก จากนั้นใช้ถุงพลาสติกคลุมด้านบนแล้วใช้ยางรัดให้แน่น เปรียบเทียบเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด โดยใช้อาหารที่เตรียมไว้แต่ละชนิดทำการเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่า เครื่องดักจับกุ้งแบบใช้กระบอกไม้ๆไผ่ มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบขวดพลาสติกที่ใช้ทั่วไปและอาหารที่กุ้งชอบกินคือ อาหารกุ้ง รองลงมาได้แก่ ปลาร้า กะปิ และอาหารปลาตามลำดับ และกุ้งที่จับได้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก