โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเห็ดถั่วเหลืองเพาะได้ตลอดปี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ โพธิ์ทอง

  • วัลลภ เรืองก๋องเงิน

  • เจริญพร ปินทะยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p73

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่องจากโครงงาน เรื่อง "การเก็บเชื้อเห็ดถั่วเหลืองและการขยายพันธุ์" เพื่อพัฒนาการขยายพันธุ์เม็ดถั่วเหลือง ผู้ทำโครงงานได้ทดลองนำเส้นใยเม็ดถั่วเหลืองซึ่งเจริญบนอาหารวุ้นไปทำการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นใยเห็ดในเมล็ดธัญพืช 3 ชนิด คือ เมล็ดข้าวฟ่าง เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวเหนียวเปลือก จากการทดลองพบว่าเส้นใยเห็ดสามารถเจริญได้ดีมากในเมล็ดข้าวฟ่างและเมล็ดถั่วเขียว ส่วนในเมล็ดข้าวเหนียวเปลือกนั้นสามารถเจริญได้น้อย เมื่อนำเส้นใยเมล็ดถั่วเหลืองจากเมล็ดธัญพืชทั้ง 3 ชนิดไปทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดในปุ๋ยหมักพบว่าเส้นใยเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและเมล็ดถั่วเขียวเจริญได้ดี จึงนำก้อนเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่างและเมล็ดถั่วเขียวไปเพาะในเปลือกถั่วเหลืองนึ่งฆ่าเชื้อ เปรียบเทียบกับการเพาะเห็ดถั่วเหลืองบนเปลือกถั่วเหลืองตามธรรมชาติ พบว่าเห็ดสามารถออกดอกได้ดีเช่นเดียวกับในธรรมชาติและเมื่อทดลองนำก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปเพาะบนฟางข้าว แกลบ และใบไม้แห้ง ก็สามารถออกดอกเห็ดถั่วเหลืองได้ดีเช่นเดียวกัน