โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มคุณภาพผ้าฝ้ายด้วยว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ธิดา สุขใส

  • พัชรา ก้อนละตา

  • สาวิตรี นันต๊ะยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าฝ้าย คุณภาพ

  • ว่านหางจระเข้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการเพิ่มคุณภาพผ้าฝ้ายให้ดีขึ้น เนื่องจากผ้าฝ้ายเป็นสินค้าหลักของประชาชนเกือบทุกภาคในประเทศไทย ปัญหาที่พบของผ้าฝ้ายคือ การตกสีและการหดตัวของเนื้อผ้า คณะผู้จัดทำได้ทดลองแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำว่านหางจระเข้ผสมลงไปกับการย้อมสี โดยทำการทดลองใส่ว่านหางจระเข้พร้อมย้อมสีและใส่ว่านหางจระเข้หลังย้อมสี โดยทำการทดลองใส่ว่านหางจระเข้ไปกับการย้อมสี 3 ช่วงด้วยกันคือ ใส่ว่านหางจระเข้ก่อนย้อมสี ใส่ว่านหางระเข้พร้อมย้อมสี และใส่ว่านหางจระเข้หลังย้อมสี ผลการทดลองพบว่า การใส่ว่านหางจระเข้ลงไปพร้อม ๆ กับการใส่สีย้อมผ้าจะช่วยให้เส้นฝ้ายและผ้าฝ้ายรักษาสภาพสีไว้ได้ดี และมีเปอร์เซ็นต์การหดตัวน้อย และเมื่อทำการทดลองย้อมสีด้วยวิธีมอร์แดนต์ (สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อม) มอร์แดนต์ที่ใช้คือ สารส้ม และเกลือแกง โดยใส่ว่านหางจระเข้ลงไปด้วย พบว่า การใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ จะให้ผลดีกว่าเกลือแกง อัตราส่วนที่เหมาะสมในการย้อมสีคือ ว่านหางจระเข้ : สี : สารส้ม เท่ากับ 5 : 1 : 2 ซึ่งเมื่อใช้ย้อมสีเส้นฝ้ายจะให้สีคงทนและหดตัวน้อยกว่าการย้อมผ้าฝ้าย