โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บเห็ดถั่วเหลืองและการขยายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ โพธิ์ทอง

  • เจริญพร บินทะยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิพัฒน์ เลขธนากร

  • รุจิเรศ เลขธนากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p72

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป247/2539 เห็ดถั่วเหลืองเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเอง เมื่อเกษตรกรเก็บถั่วแล้วกองต้นถั่วทิ้งไว้ ซึ่งจะเกิดหลังฤดูการปลูกถั่ว สามารถนำมาบริโภคได้และเห็ดชนิดนี้จะออกเพียงเวลาสั้น ๆ เพียง 1 เดือน ผู้ทำโครงงานจึงศึกษาหาวิธีขยายเวลาการเก็บดอกเห็ดและทำให้เห็ดนี้ออกได้ทุกฤดู ด้วยวัตถุอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปลือกถั่วเหลือง จากการทดลองโดยใช้วิธีการเก็บเชื้อบริสุทธิ์จากก้านดอกเห็ด แล้วทำแปลงเพาะขึ้นโดยใช้หัวเชื้อที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และใช้แกลบเป็นวัสดุทดแทน พบว่าเส้นใยเห็ดสามารถเจริญได้ดี บริเวณที่เหมาะสมต่อการเพาะคือใต้ร่มไม้ซึ่งมีอุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส