โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพรรณ สวนกัน

  • ศิริลดา ศรีกอก

  • สายพิรุณ แสนพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิไลวรรณ สวนกัน

  • สยม สวนกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน"เครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน" มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำราคาประหยัดสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จำกัด ซึ่งทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรคต่าง ๆ ปริมาณที่ท่วมขังไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพราะน้ำน้อย คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดลองได้ออกแบบเครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีวิธีการประดิษฐ์ 4 ขั้นตอนคือ ประดิษฐ์ชุดกระบอกสูบ ประดิษฐ์ชุดลูกสูบ ประดิษฐ์ทางจ่ายน้ำ และประดิษฐ์ชุดท่อดูด อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ประกอบด้วย ท่อ PVC ขนาดต่าง ๆ , ข้องอ PVC , ด้ามไม้ถูพื้น(ใช้ทำก้านสูบ) , แผ่นยางกันโคลนรถยนต์ตัดเป็นรูปกลมขนาด 2 1/2 นิ้ว , รังผึ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว , เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 1 1/2 นิ้ว , เทปพันเกลียว , กาว , เลื่อยตัดเหล็ก, สว่าน และ นอต เมื่อประดิษฐ์อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคณะผู้จัดทำได้นำอุปกรณ์ไปทดลองสูบน้ำ เพื่อหาประสิทธิภาพและได้ข้อสรุปดังนี้ คือ เครื่องสูบน้ำที่มีท่อสูบขนาดใหญ่จะสูบน้ำได้ปริมาตรมากกว่า การวางท่อสูบต้องวางในแนวเอียงขณะใช้งาน และการเจาะรูที่ข้อต่อตัวสุดท้ายที่ติดกับเช็ควาล์ว จะทำให้สูบน้ำได้ปริมาตรมากที่สุด ทำให้สามารถแก้ปัญหน้ำท่วมขังในพื้นที่จำกัดได้