โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทำปั๊มน้ำธรรมดาให้เป็นอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพรรณ สวนกัน

  • มนทิวา ไชยวงศ์

  • ศิริกาญจน์ ขัดสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ สีดาเพ็ง

  • วิไลวรรณ สวนกัน

  • สยม สวนกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปั๊มน้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต272/2539 ในการปลูกผักสวนครัวซึ่งเป็นการทำการเกษตรขนาดเล็กมักจะพบปัญหา เมื่อมีการรดน้ำ คือขณะที่จะต้องย้ายสายยางในการรดน้ำ ไปยังอีกแปลงหนึ่งนั้น จะต้องเดินกลับไปถอดปลั๊กเพื่อหยุดการทำงานของปั๊มน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำเป็นบางส่วน และอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด คณะผู้จัดทำมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำให้เป็นปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ โดยใช้ท่อ PC ขนาด 2.5 นิ้ว ข้อต่อ ข้องอ ข้อลด นำมาประกอบทำเป็นถังอัดน้ำ ทำให้สามารถเพิ่มแรงดันของน้ำและแรงดันอากาศที่จะดันสปริงของเพรสเซอร์สวิตซ์ ทำให้ตัดกระแสไฟฟ้าและหยุดการทำงานของปั๊มน้ำได้ และยังทำให้ประหยัดเวลาในการรดน้ำ ได้ถึงร้อยละ 27 ต่อพื้นที่ในการเพาะปลูก 8 ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำแบบธรรมดา การปรับปรุงปั๊มน้ำให้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติ จึงสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรดน้ำผักสวนครัว คือทำให้การประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา และ ลดอันตรายจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้