โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สมุนไพรในการถ่ายพยาธิของไก่พื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ

  • วุฒิพงษ์ ขำดวง

  • อมรรัตน์ วีระชนานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พยาธิ

  • สมุนไพร

  • ไก่พื้นเมือง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พยาธิในไก่พื้นเมือง ที่เป็นปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยง เนื่องจากพยาธิดังกล่าวมีผลทำให้ไก่พื้นเมืองเสื่อมโทรม ซูบผอมอาจเกิดโรคแทรกซ้อนถีงตายได้ โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพร 2 ชนิด ที่ใช้ในการถ่ายพยาธิของไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยลดความสูญเสียของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมคือใช้เม็ดมะขามและใบสะเดา โดยใช้อัตราส่วนเม็ดมะขามบด 10 % ต่อสูตรอาหาร 30 กิโลกรัมในไก่พื้นเมือง 10 ตัว และใช้อัตราส่วนใบสะเดาแห้งบด 10 % ต่อสูตรอาหาร 30 กิโลกรัมในไก่พื้นเมือง 10 ตัว