โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษาแผลปลาด้วยใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อริศรา ทิพย์ญาณ

  • อัญชลี ธนอารักษ์

  • เขมิกา เหมโลหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p76

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการคัดเลือกพืชที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาแผลปลาจากใบหูกวาง, ใบหญ้าคา และพืชน้ำ(จอกแหน,ฟางข้าว,บัว,ผักบุ้ง,ผักกระเฉด,สาหร่ายหางกระรอก)โดยวิธีการใช้พลังงานความร้อน คือการนำพืชที่ต้องการศึกษามาต้มน้ำและแช่น้ำ ผลปรากฏว่าใบหูกวางที่แช่น้ำจะรักษาแผลปลาให้หายได้เร็ว และเมื่อนำเอาใบหูกวางทั้งสองระยะ(อ่อน,แก่)มาต้มและแช่ด้วยน้ำกำหนดเวลา 30 นาทีเท่ากัน จากผลการทดลองพบว่า ใบอ่อนจะรักษาแผลปลาให้หายได้เร็วกว่าใบแก่และใบที่ต้มน้ำนั้นแผลปลาจะหายช้า ส่วนน้ำที่แช่ใบแผลปลาจะหายได้เร็ว โดยใช้ใบหูกวางในปริมาณที่ต่าง ๆ กัน ( 2 กรัม, 3 กรัม, 4 กรัม, 5 กรัม, 6 กรัม, 7 กรัม) ต่อน้ำปริมาตร 900 ลูกบาศ์กเซนติเมตร สังเกตผลเป็นเวลา 5 วัน พบว่า ปริมาณ 7 กรัม ได้ผลดีมากโดยแผลของปลาจะหายภายใน 3 วัน