โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระเดช กล้าขยัน

  • ชัยวัฒน์ กิตติภูมิ

  • บัญชา เหลือผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ เป็นการประดิษฐ์ถังขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาออกแบบเลือกภาชนะที่เหมาะสมมาทำถังขยะ หาอัตราส่วนที่ใช้ในการย่อยขยะได้เร็วที่สุด แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพของถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร ความจุ 13 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด ด้านในมีตะแกรงพลาสติก เพื่อกรองน้ำที่ได้จากการหมักขยะสด ซึ่งเรียกว่าปุ๋ยน้ำ ส่วนกากเศษเหลือก็ใช้เป็นปุ๋ยหมัก สรุปผลที่ได้จากการทดลอง คือ ภาชนะที่เหมาะจะทำถังขยะได้แก่ ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก พลาสติก และอะลูมิเนียม สำหรับอัตราส่วนระหว่างสารเร่งการย่อยขยะ : ขยะเปียกที่จะใส่ในถังเพื่อทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก เอากลับมาใช้ประโยชน์อีก คือ 1 : 15 หรือ 1 : 20 ดีที่สุด นับว่าถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง