โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงมดแดงด้วยรังเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชญากรณ์ วรรณสกล

  • สุปรียา วิสุทธิโช

  • อารียา ชุมพิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดแดง การเลี้ยง

  • รังเทียม การสร้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเลี้ยงมดแดงด้วยรังเทียม เป็นการศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการทำรังมดแดงเทียมเพื่อลดระยะเวลาในการสร้างรังของมดแดง โดยมีการทดลองทั้งหมด 6 การทดลอง คือ ศึกษาเปรียบเทียบอาหารที่มดแดงชอบกิน ความสดและความแห้งของอาหารที่มดแดงชอบกิน รูปทรงของรังมดแดงเทียม ชนิดของใบไม้ที่มดแดงชอบอาศัยมากที่สุด ความสดและความแห้งของใบไม้ที่มดแดงชอบเข้าไปทำรังมากที่สุด และสีของรังเทียมที่มดแดงชอบอาศัยมากที่สุด จากการทดลองพบว่าอาหารที่มดแดงชอบกินที่สุด คือ เปลือกกุ้งในลักษณะแห้ง จากการทดลองศึกษารูปทรงของรังมดแดงเทียม พบว่ามดแดงเข้าไปอาศัยในรังมดแดงเทียมทรงกลมมากที่สุด จากการทดลองศึกษาชนิดของใบไม้ที่มดแดงชอบอาศัยมากที่สุด พบว่ามดแดงเข้าไปอาศัยในรังมดแดงเทียมที่มีใบมะม่วงสดมากที่สุด และจากการทดลองศึกษาสีของรังเทียมที่มดแดงชอบอาศัยมากที่สุด พบว่าสีของรังมดแดงเทียมที่มดดำชอบทำรัง คือ สีดำ