โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศิลปกรรมสีน้ำจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันญารัตน์ อ่อนดี

  • จีรวัฒน์ ขันทอง

  • ปภาวี เดชพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การสกัด

  • สีน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันสีน้ำที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและการวาดภาพมีราคาที่ค่อนข้างแพงและค่อนข้างอันตรายต่อเด็ก และยังมส่วนประกอบของสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ที่ได้รับสารชนิดนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “ศิลปกรรมสีน้ำจากธรรมชาติ”เป็นการศึกษาพืชที่สามารถให้สีได้โดยธรรมชาติ โดยการศึกษาสีที่ได้จากพืชธรรมชาติจำนวน 50ชนิคได้ทั้งหมด7โทนสี โดยการศึกษาการสกัดโดยการใช้น้ำและแอลกอฮอล์ว่าวิธีใดสามารถให้สีที่เข้มกว่ากัน โดยการที่สกัดด้วยน้ำจะให้สีที่เข้ม คือ ใบเตย,พริกใบสาบเสือ และพืชที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์แล้วมีสีเข้ม คือ ดอกเข็ม,อัญชัน โดยเราจะคัดเลือกจากพืชที่นมาใช้ในการทดลอง50ชนิด ให้เหลือเพียง15ชนิด และทำการกรองเอาน้ำจากพืชทั้ง15ชนิด และนำมาศึกษาว่าการนำมาใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อนว่าวิธีใดจะให้สีที่เข้มกว่ากันโดยการใช้ความร้อนจะให้สีที่เข้มกว่าการไม่ใช้ความร้อน โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีโดยการเติมกรดและเบสจะให้สีที่ได้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการศึกษาองค์ประกอบของสีจะทำให้เห็นองค์ประกอบของสีชัดเจนขึ้น โดยการศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นด้วยการระเหยจะทำให้สีมีความเข้มข้นขึ้น และการศึกษาการเพิ่มคุณภาพของสีด้วยการใส่ Titanium Dioxide จะทำให้สีมีคุณภาพที่ดีขึ้น