โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชกานต์ กลิ่นจรูญ

  • นัทธพงศ์ อุลลาวัลย์

  • อัญชลิกา กล่อมกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • น้ำมันเครื่องดักจับ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“นวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องดับจับน้ำมันลอยน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ แผ่นพลาสติกพอลิสไตรลีน (ถาดภาชนะ) แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีน (แกลอนน้ำมัน) และแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต (แผ่นป้ายอะคริลิค) ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำมันติดค้างอยู่ในทะเล และแหล่งชุมชุนเป็นการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ ตอนที่1 ศึกษาชนิดของแผ่นพลาสติกที่ใช้ในการดักจับน้ำมัน แผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ดักจับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันพืช ชนิดที่ใช้แล้ว ได้ปริมาณน้ำมันที่มากที่สุด รองลงมาคือ แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีน และแผ่นพลาสติกพอลิสไตรลีน ตามลำดับ ตอนที่2 ศึกษาความเร็วรอบในการหมุนแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ความเร็วรอบในการหมุน 45 รอบ ในเวลา 1 นาที ดักจับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันพืช ชนิดใช้แล้ว ได้ปริมาณน้ำมันมากที่สุด และมีปริมาณน้ำปนกับน้ำมันน้อยที่สุด รองลงมาคือ ความเร็วรอบในการหมุน 60,75 และ 90 รอบใน 1 นาที ตามลำดับ ตอนที่3 ศึกษาออกแบบสร้างเครื่องดักจับน้ำมันลอยน้ำและทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน พบว่า ในการดักจับน้ำมันของเครื่องดักจับน้ำมันลอยน้ำ จากแผ่นพลาสติกโพลิเมทิลเมทาไครเลต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น ที่หมุนด้วยความเร็ว 45 รอบ ในเวลา 1 นาที ใช้มอร์เตอร์ในการหมุนแผ่น และใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ดักจับน้ำมันหล่อลื่น ชนิดใช้แล้วได้มากที่สุด และดักจับน้ำมันพืช ชนิดใช้แล้วได้น้อยที่สุด