โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรินทร บุญมาปัด

  • อรณิชา นิลทัย

  • อาริสา พ่อจันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • น้ำมัน การกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ พลาสติกจากถุงใส่ของใช้ ผ้าใบ แผ่นไวนิล และถุงปุ๋ย โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ศึกษาชนิดของพลาสติกที่มีผลต่อการกำจัดคราบน้ำมันพืชที่เหลือใช้บนผิวน้ำ พบว่า พลาสติกจากผ้าใบ สามารถกำจัดน้ำมันพืชบนผิวน้ำได้ปริมาณมากที่สุด 2.ศึกษาชนิดของพลาสติกที่มีผลต่อการกำจัดน้ำมันหล่อลื่นที่เหลือใช้บนผิวน้ำ พบว่าพลาสติกจากถุงปุ๋ย สามารถกำจัดน้ำมันหล่อลื่นบนผิวน้ำได้ปริมาณมากที่สุด 3.ศึกษาความเร็วรอบในการหมุนที่มีผลต่อการกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำ พบว่า ความเร็วรอบในการหมุน 60 รอบ ในเวลา 1 นาที สามารถดักจับน้ำมันพืชและน้ำมันหล่อลื่นได้มากที่สุด 4.พัฒนาเครื่องกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน พบว่าเครื่องกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำจากสายพานพลาสติกผ้าใบเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร ที่หมุนด้วยความเร็ว 60 รอบต่อ 1 นาที ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ สามารถดักจับน้ำมันได้มากที่สุด