โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากใบสบู่ดำมีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนผิวเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลิสรา อุดใจ

  • นฤมล มากูล

  • สุพรรษา จังอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจง จดแตง

  • สะสม พงษ์สิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เงาะเปลือก

  • เชื้อราการยับยั้ง

  • ใบสบู่ดำสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำสารเคมีหลายชนิดมาใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะเงาะที่เกิดเชื้อราได้ง่าย ซึ่งเชื้อราที่พบได้บนเปลือกเงาะบ่อยที่สุดคือ เชื้อรา Aspergillus niger คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและเนื่องจากโรงเรียนของคณะผู้จัดทำได้ศึกษาต้นสบู่ดำเป็นพืชศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าใบสบู่ดำมีฤทธิ์ต้านทานและยับยั้งเชื้อราได้หลายชนิดซึ่งเชื้อราที่จะนำมาทดลองศึกษาในขั้นต้นคือ เชื้อรา Aspergillus niger เพราะเป็นราดำ ง่ายต่อการสังเกต ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสบู่ดำมีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนผิวเปลือกเงาะสารสกัดที่หยาบจากใบสบู่ดำและเปรีบยเทียบกับตะไคร้ ซึ่งนำมาละลายในตัวทำละลาย 2 ชนิดคือ น้ำและเฮกเซน นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger ซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถเจริญได้ดีในสภาวะต่างๆ และปนเปื้อนอยู่บนเปลือกผลไม้หลายชนิด พบว่าสารสกัดหยาบจากตะไคร้ที่ได้จากตัวทำละลายเฮกเซนและสารสกัดหยาบจากใบสบู่ดำที่ได้จากตัวทำลายน้ำมีเปอร์เซนต์ยับยั้งเชื่อราได้ดีที่สุดคือ 70% ในสามวันแรก รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากใบสบู่ดำด้วยตัวทำละลายเฮกเซน และสารสกัดหยาบจากตะไคร้ด้วยตัวทำละลายน้ำ มีเปอร์เซนต์การยับยั้ง 60% ในสามวันแรก และสารสกัดหยาบจากตะไคร้ด้วยตัวทำละลายเฮกเซน มีเปอร์เซนต์การยับยั้งที่ดีที่สุดสามารถยับยั้งได้จนถึงในวันที่ 7 คือ 5% เป็นระยะเวลาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ยาวนานที่สุด