โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาหาสูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาพื้นที่ของใบไม้รูปไข่กลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณภัทร วิภาดาพิสุทธิ์

  • นิธิ พรเศรษฐ์

  • ภากร อาชาไนยวิเศษพงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัสกร ฟองฟุ้ง

  • ปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คณิตศาสตร์สูตร

  • ใบไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาพื้นที่ใบยังมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาด้านสรีรวิทยาของพืช และวิธีการหาพื้นที่ใบยังมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหาพื้นที่รวดเร็ว สะดวก และไม่ทำลายใบพืช การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการหาพื้นที่ใบที่มีใบเป็นรูปไข่กลับโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ จากการศึกษา สามารถใช้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่ดังนี้ a: ความยาวฐานพาราโบลาใหญ่ b:ความยาวส่วนสูงพาราโบลาใหญ่ c:ความยาวส่วนสูงของสามเหลี่ยม d:ความยาวฐานของพาราโบลาเล็ก e:ความยาวส่วนสูงของพาราโบลาเล็ก การหาพื้นที่ใบไม้โดยใช้สูตร มีค่าใกล้เคียงกับการหาพื้นที่ใบไม้โดยใช้พิกเซลมาก โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10%