โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสังเคราะห์พอลิยูริเทนแบบยืดหยุ่นจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชชาพร แก้วสุกใส

  • อิสรา บริพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การสังเคราะห์

  • พอลิยูริเทน

  • ยางพารา เมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้เตรียมโฟมพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราดัดแปรโครงสร้าง ตามวิธีของ Okieimen et al. โดยทำปฏิกิริยาอิพอกซิเดชั่นและไฮดรอกซิเลชั่น ตามลำดับ โดยน้ำมันดัดแปรที่ได้มี Acid Number, iodine Number และ OH Value ใช้พอลิออลทำปฏิกิริยากับไอโซไวยาเนต ในการเตรียมโฟมพอลิยูริเทนและศึกษาอิทธิพลของสารเคมีต่างที่มีผลต่อสมบัติของโฟม พบว่าโฟมที่เตรียมได้จากน้ำมันเมล็ดยางพารา ดัดแปรโครงสร้างOH Value 40 เกิดปฏิกิริยาได้ช้าฟูตัวน้อย เป็นโฟมแบบแข็ง และมีโครงสร้างไม่แข็งแรง จึงเติมพอลิออลทางการค้าเพิ่ม ในอัตราส่วน 5%, 10%, และ 20% พบว่าโฟมที่เตรียมได้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น คือ ฟูตัวได้ดีขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้นและเป็นโฟมที่มีสมบัติยืเหยุ่น ดังนั้นน้ำมันเมล็ดยางพาราดัดแปรสามารนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมโฟมพอลิยูริเทนได้ เพื่อลดการใช้พอลิออลจากปิโตรเลียมและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมโฟมพอลิยูริเทน