โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิว ปริมาตรของทรงกลมแนบในกรวยตรง จากรัศมีและมุมยอดกรวยตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชมนต์ สุขุมาลไพบูลย์

  • ธัญวรัตน์ เสกสรรพานิช

  • ภาสินี อ่อนแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรวยตรง

  • คณิตศาสตร์

  • ทรงกลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยตรงที่ทรงกลมแนบใน และ ทรงกลมที่แนบในกรวยตรงเมื่อกำหนดรัศมี และมุมยอดของกรวยตรงเท่ากันและเปรียบเทียบพื้นที่ผิว ปริมาตรของกรวยตรงที่ทรงกลมแนบใน และทรงกลมที่แนบในกรวยตรง เมื่อกำหนดรัศมีและมุมยอดของกรวยตรงเท่ากัน การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาหาพื้นที่ผิว ปริมาตรของกรวยตรงที่มีทรงกลมแนบในและทรงกลมแนวมในกรวยตรง จากรัศมี และมุมยอดของกรวยตรง และนำความสัมพันธ์ดังกล่างมาคำนวณหาพื้นที่ผิว และปริมาตรของกรวย และทรงกลม เมื่อให้รัศมีกรวยยาว x หน่วย และมุมยอดเท่ากับ 60o, 90o, 120o และรัศมีกรวยยาว 1 หน่วยและมุมยอดเท่ากับ θ=1°,2°,3°, ,179° แล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์และเขียนบรรยายข้อค้นพบสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาหาพื้นที่ผิว ปริมาตรของกรวยตรง และทรงกลมแนบในกรวยตรงจากรัศมีกรวยตรง เท่ากับ x หน่วย และมุมยอดของกรวย เท่ากับ θ องศา 2.ข้อค้นพบที่ได้จากการคำนวณหาพื้นที่ผิว ปริมาตรของกรวยตรง และทรงกลมแนบในกรวยตรงจากรัศมีกรวยตรงที่ยาวเท่ากัน พบว่าพื้นที่ผิว และปริมาตรจะมีค่าน้อยลงเมื่อมุมยอดของกรวยตรงเพิ่มขึ้น