โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเกาะติดของหญ้าสอนกระจับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญนภา เลขอาวุธ

  • วราภรณ์ ปิยธรรม

  • เบญจวรรณ ขรรค์วิไลกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาทดลองการเกาะติดของหญ้าสอนกระจับในผ้าชนิดต่าง ๆ พบว่า หญ้าสอนกระจับเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ GRAMINEAT มีลักษณะพิเศษในการเกาะติด เพราะมีหนามที่ยื่นออกมาจากตัวดอกหญ้าสอนกระจับ ซึ่งผ้าแพรเป็นผ้าที่มีช่องว่างระหว่างเส้นใยมากจึงทำให้หญ้าสอนกระจับสามารถแทรกตัวเข้าไปเกาะติดในเนื้อผ้าแพรได้มากกว่าผ้าชนิดอื่น ส่วนการศึกษาลักษณะหนามของหญ้าสอนกระจับปรากฏว่าหญ้าสอนกระจับที่มีหนามสั้นจะสามารถเกาะติดได้ดีกว่าหนามยาว และหญ้าสอนกระจับที่มีดอกแก่จะสามารถเกาะติดได้ดีกว่าหญ้าสอนกระจับที่มีดอกอ่อน เพราะสามารถหลุดออกจากลำต้นได้ง่ายกว่า