โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ชิดชนก เครืออินทร์

  • ด.ญ.นุชชนก ขำอนันต์

  • ด.ญ.มนัชกร จิรพัฒนโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแยกเหรียญ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ นี้เป็นโครงงานที่ทางกลุ่มได้คิดทำขึ้นเพื่อ ให้ความสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการแยกเหรียญ ชนิด 10,5,2 และ 1 บาทโดยเฉพาะในร้านค้า-ร้านชำต่างๆ ที่ใช้เหรียญเป็นจำนวนมาก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ต้นทุนต่ำ หาซื้อง่าย และสามารถนำไปประดิษฐ์ใช้ได้จริง โดยใช้การเขย่าชั้นถาดให้เหรียญชนิดดังกล่าวผ่านรูคัดแยกได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถแยกเหรียญจำนวนมากๆพร้อมกันได้ในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการแยกเหรียญผสม ชนิด 10,5,2 และ 1 บาท ขึ้นกับน้ำหนักเหรียญผสมทั้งหมดและแรงเขย่าถาดของผู้ใช้